คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.นวินดาภา   กองศรี
ตำแหน่งครู Tel.093-5307190
วุฒิการศึกษาคอ.บ.;วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-22
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ1-2-23
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-36
30106-0005กลศาสตร์เบื้องต้น3-0-33
30106-2115นวัตกรรมงานก่อสร้าง2-0-22
30121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
3121-2108ชลศาสตร์2-2-38
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  34  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
มชส.21
สชธ.11,สชธ.12
‹--------- 30106-0005 ---------›
มชส.11
‹---------------------------- 3121-2108 ----------------------------›
สชธ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30121-0001 ------------------›
มชธ.11,มชธ.12
‹------------------ 3121-2004 ------------------›
สชธ.21
ชธ.22,ชธ.21 มชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2108 ----------------------------›
มชธ.22
‹--------- 30100-0101 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชธ.12,สชธ.11
 
สชธ.11,สชธ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
723 
‹--------- 20106-1006 ---------›
ชส.21
724 
‹--------- 30100-0101 ---------›
มชส.11
724 
มชส.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20121-2010 ---------›
ชธ.23
‹--------- 30001-1001 ---------›
สชส.11
สชส.11
‹--------- 30106-2115 ---------›
สชส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)