คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสรวิชญ   บัวสี
ตำแหน่งครู โทร.0854554633
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-24
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
30106-0003พื้นฐานงานสำรวจ1-4-35
30121-0002วัสดุก่อสร้าง3-0-33
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ2-3-35
30121-2102เทคนิคงานโยธา3-0-33
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-22
3121-2003การประมาณราคางานโยธา2-2-38
3121-2108ชลศาสตร์2-2-34
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
มชธ.12,มชธ.11
725 
มชธ.12,มชธ.11
725 
มชธ.12,มชธ.11
722 
ชธ.22
722 
ชธ.22
722 
ชธ.22
722 
ชธ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
ชธ.15
722 
ชธ.15
722 
ชธ.15
722 
ชธ.15
721 
มชส.11
721 
มชส.11
721 
มชส.11
721 
มชส.11
721 
มชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3121-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21
3121-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21
3121-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21
3121-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21
723 
3106-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชส.22,สชส.21
723 
3106-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชส.22,สชส.21
2000-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชธ.32,ชธ.31
2000-2005 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชธ.32,ชธ.31
 
ชธ.32,ชธ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
3121-2108 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21
3121-2108 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21
3121-2108 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21
3121-2108 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21
727 
3121-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.22
727 
3121-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.22
727 
3121-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.22
727 
3121-2003 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
สชธ.12,สชธ.11
725 
สชธ.12,สชธ.11
725 
สชธ.12,สชธ.11
722 
มชธ.12
722 
มชธ.12
722 
มชธ.12
722 
มชธ.12
722 
มชธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)