คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายประสิทธิ์   เดชศิริพันธ์
ตำแหน่งครู Tel.081-9742004
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.(การบริหารการอาชีวศึกษา)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-33
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-312
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง3-0-312
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
สชส.21,สชส.22
726 
สชธ.21
726 
‹--------- 3100-0301 ---------›
สชธ.21
726 
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
มชธ.21,มชธ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
มชธ.21,มชธ.22
726 
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
มชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------ 3121-2107 ------------------›
สชส.22,สชส.21
726 
สชธ.21
726 
‹--------- 3121-2107 ---------›
สชธ.21
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชส.11
 
สชส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
สชส.11
726 
มชส.21
726 
‹--------- 3121-2107 ---------›
มชส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
726 
‹------------------ 3121-2107 ------------------›
มชธ.21,มชธ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)