คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สออ.23
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34 4
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33 3
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12 2
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35 5
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-2-23 3
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 2-2-34 4
3105-2104เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม 2-2-34 4
3105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-2-34 4
3105-8501โครงการ 0-4-44 4
3105-2114การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ 2-2-34 4
3105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟส 1-2-23 3
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  17-26-30 43 43
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
661 
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
661 
 นายวงศ์นิรัน ชั้นงาม
 นายประเสริฐ
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายประเสริฐ แสงเดือน  นายประเสริฐ แสงเดือน  นายประเสริฐ แสงเดือน  นายประเสริฐ แสงเดือน
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
658 
 นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
666 
 นายอดุลย์ กัลยาแก้ว
 นายประเสริฐ แสงเดือน  นายประเสริฐ แสงเดือน  นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ  นายสุทธวิทย์ วงศ์พรหมเมฆ
 
 นายสุทธวิทย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
323 
 นางรัชนีพร สุขเกษม
323 
 นางรัชนีพร สุขเกษม
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
664 
 นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายกฤษฎา เชิดพานิช
323 
 นางรัชนีพร สุขเกษม
323 
 นางรัชนีพร สุขเกษม
620 
 น.ส.คมขำ
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
655 
 นายสุชาติ พุขุนทด
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)