คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.เยาวรินทร์   ศรีอุทมาลย์
ตำแหน่งครู 095-6523573
วุฒิการศึกษาศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-12
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-38
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-312
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  20  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 3000-1207 ------------------›
มชย.21,มชย.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
มชธ.21,มชธ.22
332 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มทอ.11
332 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มบจ.12,มบจ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
สฟก.21,สฟก.22
332 
‹--------- 3000-1207 ---------›
มชธ.22,มชธ.21
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชย.31
 
ชย.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มทอ.11
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชส.11,ชส.12
332 
‹--------- 3000-1207 ---------›
สฟก.22,สฟก.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
332 
‹------------------ 3000-1207 ------------------›
สฟก.25,สทท21
332 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มบจ.11,มบจ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)