คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชช11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30100-0117การวางแผนและควบคุมการผลิต 3-0-33
30103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33
30103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 1-6-37
30103-2303งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 1-6-37
30103-8502โครงงาน 1 0-2-22
30103-2202อุปกรณ์จับยึดงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 1-6-37
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  16-26-26 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 30103-2303 ----------------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
412 
‹------------------ 30103-2303 ------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
412 
‹--------- 30103-2005 ---------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 30103-2005 ----------------------------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
412 
 นายปรีชา
‹------------------ 30103-2003 ------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
‹--------- 30103-8502 ---------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
 
 นายปัณณทัต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
321 
‹--------- 30000-1304 ---------›
 น.ส.น้ำฝน ตั้งประเสริฐ
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
411 
‹------------------ 30103-2202 ------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
627 
 ดร.วัฒนา
411 
‹------------------ 30100-0117 ------------------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
413 
‹---------------------------- 30103-2202 ----------------------------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)