คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางอิสราภา   พิลาไชย
ตำแหน่งครู 061-0298454
วุฒิการศึกษาศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-12
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-316
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ3-0-36
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹--------- 30000-1207 ---------›
สชก.11,สชก.12
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มบข.12,มบข.11,สบจ.11
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มชย.13,มชย.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มทค11,สทค11
523 
‹--------- 30000-1207 ---------›
สชก.13
523 
สชก.11,สชก.12
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
สออ.12,สออ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชก.15
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มชย.14,มชย.13
‹--------- 3000-2003 ---------›
มชย.21
 
มชย.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
สชก.13
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
สทค11,มทค11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
มบข.11,สบจ.11,มบข.12
523 
‹--------- 30000-1201 ---------›
สออ.12,สออ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)