คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายศักรินทร์   พัฒนวนิชชากร
ตำแหน่งครู Tel. 086-8645460
วุฒิการศึกษาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น1-4-310
20901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่2-0-26
20901-2008ดิจิตอลเบื้องต้น1-2-29
20901-9201ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น1-2-26
20901-9205ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น1-2-26
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  40  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
532 
‹------------------ 20901-9205 ------------------›
ชกว.21
532 
ชกว.22
532 
ชกว.22
543 
‹------------------ 20901-2005 ------------------›
ชกว.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
‹------------------ 20901-9201 ------------------›
ชกว.22
532 
‹------------------ 20901-2008 ------------------›
ชกว.11
531 
‹------------------ 20901-9201 ------------------›
ชกว.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
535 
ชกว.22
535 
‹--------- 20901-2007 ---------›
ชกว.11
542 
‹--------- 20901-2005 ---------›
ชกว.22
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชกว.21,ชกว.22
 
ชกว.22,ชกว.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
532 
‹------------------ 20901-2008 ------------------›
ชกว.12
532 
ชกว.13
532 
‹--------- 20901-2008 ---------›
ชกว.13
543 
‹------------------ 20901-2005 ------------------›
ชกว.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20901-2007 ---------›
ชกว.13
544 
ชกว.21
544 
ชกว.21
541 
‹--------- 20901-2007 ---------›
ชกว.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)