คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.กานต์สิรี   ศิริบุญมี
ตำแหน่งครู Tel.098-1515415
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต /คอบ.(คอมพิวเตอร์)
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-221
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
20128-2108โปรแกรมสำนักงาน1-2-26
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชก.21
643 
ชก.23
643 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชก.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชส.11
643 
ชธ.12
643 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชธ.12
643 
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
ชค22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
‹--------- 3001-2001 ---------›
มฟก.25
643 
‹--------- 3001-2001 ---------›
มฟก.25
‹--------- 30000-2001 ---------›
สทค11
 
สทค11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชธ.14
643 
ชถ.21
643 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชถ.21
643 
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
ชค21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชบ21
643 
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
ชค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)