คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปรัชญาพล   เจริญรักษ์
ตำแหน่งครู Tel.085-7558715
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
20128-2103งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา0-4-28
20128-2109โปรแกรมเชิงวัตถุ1-2-26
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-24
2128-2113การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา1-2-29
2128-8501โครงการ0-4-44
3128-2106งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา1-4-35
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  45  ชั่วโมง  ปวช.  40  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹---------------------------- 20128-2103 ----------------------------›
ชค11
644 
‹---------------------------- 20128-2103 ----------------------------›
ชค12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
ชค.(ทวิศึกษา)31
644 
‹------------------ 20128-2109 ------------------›
ชค21
645 
‹------------------ 2128-2113 ------------------›
ชค.(ทวิศึกษา)31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3128-2106 ----------------------------›
สทค21
สทค21
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชค21
 
ชค21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2128-8501 ----------------------------›
ชค32
644 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.22
644 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹------------------ 20128-2109 ------------------›
ชค22
646 
‹------------------ 2128-2113 ------------------›
ชค31
646 
‹------------------ 2128-2113 ------------------›
ชค32
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)