คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.คมขำ   ธรรมรักษา
ตำแหน่งครู โทร.083-1918673
วุฒิการศึกษาศษ.บ สังคมศึกษา / ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาหมวดสังคม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดสังคม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-13
30000-1502ศาสตร์พระราชา3-0-312
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-12
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง3-0-312
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
มชย.15
620 
ชธ.15
620 
ชค31,ชค32
620 
สฟก.25
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
สฟก.12,สฟก.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
‹------------------ 3000-1502 ------------------›
มสท21,มสท22
620 
มชย.15
620 
มออ.12,มออ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
สฟก.13,สฟก.14
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
สฟก.25
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
สฟก.24,สฟก.23
‹--------- 30000-2002 ---------›
มชย.15
 
มชย.15
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
สฟก.14,สฟก.13
620 
ชฟ.21,ชฟ.22
620 
ชถ.33
620 
สฟก.11,สฟก.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
‹------------------ 3000-1502 ------------------›
สฟก.22,สฟก.21
620 
สฟก.24,สฟก.23
620 
ชค22,ชค21
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
มออ.12,มออ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)