คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายปรัชญาพล เจริญรักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20128-1005วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
20128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23
20128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-2109โปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2-23
20128-2113การใช้โปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20128-2105ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  9-26-19 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.จิราวดี สินเธาว์
649 
‹---------------------------- 20128-2012 ----------------------------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วิธวิทย์ ศันติวิวัฒนพงศ์
436 
‹--------- 20000-1302 ---------›
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
644 
‹------------------ 20128-2109 ------------------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
‹------------------ 20128-2113 ------------------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
 น.ส.ศิริยา
‹--------- 20128-2008 ---------›
 น.ส.ศิริยา ทานน
‹--------- 20000-2004 ---------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
 
 นายปรัชญาพล
648 
 นายอนุพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
 น.ส.ธัญญารักษ์
648 
‹---------------------------- 20128-2105 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
648 
‹------------------ 20128-1004 ------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-1005 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
620 
 น.ส.คมขำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)