คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.กานต์สิรี   ศิริบุญมี
ตำแหน่งครู Tel.098-1515415
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต /คอบ.(คอมพิวเตอร์)
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-221
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
20128-2108โปรแกรมสำนักงาน1-2-26
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  7  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
ชก.21
643 
ชก.21
643 
ชก.21
643 
ชก.23
643 
ชก.23
643 
ชก.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
ชส.11
643 
ชส.11
643 
ชส.11
643 
ชธ.12
643 
ชธ.12
643 
ชธ.12
643 
ชค22
643 
ชค22
643 
ชค22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มฟก.25
643 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มฟก.25
643 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มฟก.25
643 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มฟก.25
สทค11 สทค11
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สทค11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
ชธ.14
643 
ชธ.14
643 
ชธ.14
643 
ชถ.21
643 
ชถ.21
643 
ชถ.21
643 
ชค21
643 
ชค21
643 
ชค21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
ชบ21
643 
ชบ21
643 
ชบ21
643 
ชค11
643 
ชค11
643 
ชค11
643 
ชค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)