คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน งานโยธา
ที่ปรึกษานายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20121-2101งานไม้ 0-6-26
20121-2102งานปูน 0-6-26
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  9-28-19 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2101 ----------------------------›
 นายจตุชัย บุดนาชิน
‹--------- 20121-2101 ---------›
 นายจตุชัย บุดนาชิน
723 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2102 ---------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
643 
 น.ส.กานต์สิรี
643 
‹--------- 20001-2001 ---------›
 น.ส.กานต์สิรี ศิริบุญมี
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
 นายบุญมี ภูครองหิน
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
 
 นายกฤษณะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
 นายวิชชายุทธ บัณฑิตรักการค้า
524 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
436 
 นางอัจฉรา
512 
 น.ส.สวรินทร์
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)