คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.วัชราพร   หมื่นราชา
ตำแหน่งครู Tel.083-2871521
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง/งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแผนกช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20106-1005พื้นฐานงานสำรวจ0-6-26
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-28
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-28
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง1-3-212
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
ชธ.13
721 
‹---------------------------- 20121-2002 ----------------------------›
ชธ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹---------------------------- 20121-2002 ----------------------------›
ชธ.23
722 
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
ชธ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
‹---------------------------- 20106-1005 ----------------------------›
ชส.21
722 
‹--------- 20106-1005 ---------›
ชส.21
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชส.31,ชส.32
 
ชส.31,ชส.32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
721 
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
ชธ.11
722 
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
ชธ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
ชธ.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)