คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน งานโยธา
ที่ปรึกษานายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24 4
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24 4
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20121-2101งานไม้ 0-6-26 6
20121-2102งานปูน 0-6-26 6
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 2
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  9-28-19 38 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบุญมี ภูครองหิน  นายบุญมี ภูครองหิน  นายบุญมี ภูครองหิน  นายบุญมี ภูครองหิน  นายบุญมี ภูครองหิน  นายบุญมี ภูครองหิน
723 
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
723 
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจตุชัย บุดนาชิน  นายจตุชัย บุดนาชิน
646 
 นายราเชน
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
646 
 นายราเชน ชิ้นสวัสดิ์
512 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
512 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจตุชัย บุดนาชิน  นายจตุชัย บุดนาชิน  นายจตุชัย บุดนาชิน  นายจตุชัย บุดนาชิน  นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว  นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายกฤษณะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
721 
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
721 
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
721 
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
524 
 น.ส.วันวิสาข์ ศรีขาว
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
436 
 นางอัจฉรา สวาทพงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
724 
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
724 
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
724 
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
724 
 นายกฤษณะ ภูมิศรีแก้ว
436 
 นางอัจฉรา
512 
 น.ส.สวรินทร์
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)