คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชธ.31
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน งานโยธา
ที่ปรึกษานายสรวิชญ บัวสี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2121-2004การประมาณราคางานโยธา 1-3-24
2121-2106งานโยธา 0-6-26
2121-8501โครงการ 0-4-44
2121-2108การเชื่อมเบื้องต้น 1-3-24
2121-2116งานอะลูมิเนียม 0-6-26
2121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง 1-3-24
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom4พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  6-29-18 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2116 ----------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
‹--------- 2121-2116 ---------›
 นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
 นายสุนันท์
628 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2108 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
722 
‹---------------------------- 2121-2117 ----------------------------›
 น.ส.วัชราพร หมื่นราชา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2106 ----------------------------›
 นายสากล แนวตัน
‹--------- 2121-2106 ---------›
 นายสากล แนวตัน
‹--------- 2000-2005 ---------›
 นายสรวิชญ บัวสี
 
 นายสรวิชญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-8501 ----------------------------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2121-2004 ----------------------------›
 นายศักดิ์ชัย กลางหล้า
522 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)