คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชถ.33
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26
2108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 1-2-23
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 1-3-24
2108-8501โครงการ 0-4-44
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  7-29-20 37
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹------------------ 2108-2010 ------------------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
639 
‹---------------------------------------------- 2108-2103 ----------------------------------------------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
 น.ส.วรัญญพัชร
639 
‹------------------ 2108-2102 ------------------›
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
638 
‹--------- 2108-2118 ---------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.จิราวดี สินเธาว์
638 
‹--------- 2108-8501 ---------›
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
638 
 น.ส.วรัญญพัชร
‹--------- 2000-2006 ---------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
 
 น.ส.สุภัสสร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
620 
 น.ส.คมขำ
634 
‹---------------------------- 2108-2105 ----------------------------›
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹---------------------------------------------- 2108-2101 ----------------------------------------------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)