คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชถ.33
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานางสาวจันทรา ชุมดาวงษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26
2108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 1-2-23
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 1-3-24
2108-8501โครงการ 0-4-44
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Homer-oom5พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  7-29-20 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
‹------------------ 2108-2010 ------------------›
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
633 
‹---------------------------- 2108-8501 ----------------------------›
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
‹------------------ 2108-2102 ------------------›
 น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
638 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา
638 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
639 
‹---------------------------- 2108-2103 ----------------------------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
639 
‹--------- 2108-2103 ---------›
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
‹--------- 2000-2006 ---------›
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
 
 น.ส.จันทรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 2000-1302 ---------›
 นางรัชนีพร สุขเกษม
634 
‹---------------------------------------------- 2108-2101 ----------------------------------------------›
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.เยาวรินทร์ ศรีอุทมาลย์
323 
 นางรัชนีพร
628 
 นางนฤมล
 น.ส.จันทรา
632 
‹------------------ 2108-2105 ------------------›
 น.ส.จันทรา ชุมดาวงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)