คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.คมขำ   ธรรมรักษา
ตำแหน่งครู โทร.083-1918673
วุฒิการศึกษาศษ.บ สังคมศึกษา / ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาหมวดสังคม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าหมวดสังคม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-22
30000-1502ศาสตร์พระราชา3-0-315
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง3-0-39
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
มบข.11
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
มคอ.21
620 
มคอ.21
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
มบจ.11,มบจ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
สชธ.21
620 
‹--------- 20000-1501 ---------›
ชถ.12,ชถ.11
620 
สชย.(ทวิภาคี)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
มบจ.13,มบจ.14
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
มบข.11
‹--------- 30000-2001 ---------›
มชย.15
 
มชย.15
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
‹--------- 3000-1502 ---------›
สชส.21,สชส.22,สออ.23
620 
‹--------- 30000-1502 ---------›
สชย.(ทวิภาคี)11
620 
มบจ.14,มบจ.13
620 
มบจ.11,มบจ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
620 
สชธ.21
620 
สชส.22,สออ.23,สชส.21
620 
‹------------------ 30000-1502 ------------------›
มชก.13,มชก.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)