คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20105-2007วงจรดิจิทัล 1-3-24
20105-2102ระบบเสียง 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
 รวม  7-26-16 34
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายปรีดี ศรีนาม
651 
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
 นายสุชาติ พุขุนทด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.อารีรัตน์ แข็งสง่า
663 
‹---------------------------- 20105-2003 ----------------------------›
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
668 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายชูชาติ เป็นมงคล
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา
 
 นายนฤพนธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
655 
‹---------------------------- 20105-2102 ----------------------------›
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)