คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ธัญญารักษ์   ชื่นบาน
ตำแหน่งครู โทร.098-1230677
วุฒิการศึกษาค.บ. ฟิสิกส์
แผนกวิชาหมวดวิทยาศาสตร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-215
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-29
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-26
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-23
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชถ.21,ชถ.22
436 
ชย.17,ชย.18
436 
ชก.15
436 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชอ.21,ชอ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชย.22,ชย.21
436 
‹--------- 20000-1302 ---------›
ชช.21,ชค22,ชค21
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชก.14,ชก.13
436 
ชอ.22,ชอ.21
436 
ชย.14,ชย.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชย.18,ชย.17
436 
ชก.12,ชก.11
436 
ชก.13,ชก.14
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชย.13,ชย.14
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชย.17
 
ชย.17
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชถ.33
436 
ชช.21,ชค21,ชค22
436 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชกว.22,ชกว.21
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชก.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
436 
‹--------- 20000-1301 ---------›
ชก.11,ชก.12
436 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชย.23,ชย.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)