คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชอ.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 4
20105-2007วงจรดิจิทัล 1-3-24 4
20105-2102ระบบเสียง 1-3-24 4
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 2
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
 รวม  7-26-16 34 34
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
 นายปรีดี ศรีนาม
623 
 นายปรีดี ศรีนาม
623 
 นายปรีดี ศรีนาม
623 
 นายปรีดี ศรีนาม
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
651 
 นายสุชาติ พุขุนทด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
434 
 น.ส.อารีรัตน์ แข็งสง่า
434 
 น.ส.อารีรัตน์ แข็งสง่า
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
663 
 น.ส.เบ็ญจพร ภูผัน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
668 
 นายชูชาติ เป็นมงคล
 นายนฤพนธ์ บุญเสนา  นายนฤพนธ์ บุญเสนา
 
 นายนฤพนธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
655 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
655 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
655 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
655 
 นายนันทวุฒิ พายุพัด
 นายสุรชัย น้อยอุ่น  นายสุรชัย น้อยอุ่น
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย  นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย  นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย  นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย  นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย  นายจักราวุธ สีจุ้ยจ้าย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)