คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12 2
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 2
20100-1008งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37 7
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37 7
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24 4
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24 4
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  7-33-18 40 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร  นายจักรพงษ์ อุประโคตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
637 
 นายยุรนันท์ พวงมาลา
637 
 นายยุรนันท์ พวงมาลา
637 
 นายยุรนันท์ พวงมาลา
637 
 นายยุรนันท์ พวงมาลา
435 
 นายธรรมนูญ
521 
 น.ส.Mary Damaulao
521 
 น.ส.Mary Damaulao
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี  น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี  น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี  น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
433 
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
 นางนฤมล คงเจริญ  นางนฤมล คงเจริญ
 
 นางนฤมล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู  นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ  นายเขมชาติ วรพุฒ
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
435 
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)