คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.22
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20100-1008งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  7-33-18 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
 นายจักรพงษ์ อุประโคตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
637 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
 นายยุรนันท์ พวงมาลา
435 
 นายธรรมนูญ
521 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.Mary Damaulao
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
 น.ส.สุทธิกานต์ รักษาภักดี
433 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นางนฤมล คงเจริญ
 
 นางนฤมล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
 นายชิษณุพงค์ เนื่องชมภู
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
 นายเขมชาติ วรพุฒ
‹------------------ 20104-2007 ------------------›
 นายเขมชาติ วรพุฒ
435 
‹--------- 20000-1302 ---------›
 นายธรรมนูญ ขลิบเงิน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)