คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชช.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
สาขางาน โครงสร้าง
ที่ปรึกษานายเลิศศักดิ์ เปศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20103-2001เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 1 0-6-26
20103-2007เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
20103-2011ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 1 0-6-26
20103-2208ระบบท่อ 1-3-24
20103-2111วัสดุช่างเชื่อม 2-0-22
20103-2209งานเชื่อมแก๊ส 0-6-26
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
Activ-ity1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0-2-02
 รวม  10-34-21 45
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
444 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 นายอุดมวิทย์ บุพิ
‹---------------------------------------------- 20103-2209 ----------------------------------------------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
616 
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายพินิจ บุญกว้าง
444 
 นายอุดมวิทย์
‹---------------------------- 20103-2007 ----------------------------›
 นายบัญชา เพ็งสว่าง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2001 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
‹--------- 20103-2001 ---------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
‹--------- Activ-ity1 ---------›
 นายเลิศศักดิ์ เปศรี
 
 นายเลิศศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2208 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ จันทรกอง
643 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.นนทรี ศิริบุญมี
‹--------- 20103-2111 ---------›
 นายปรีชา เริงวิทย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20103-2011 ----------------------------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
‹--------- 20103-2011 ---------›
 นายปัณณทัต ร่มสุข
‹--------- 20000-2002 ---------›
 น.ส.เพ็ญฤดี สุริพล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)