คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุนันท์   สาอุด
ตำแหน่งครู โทร.081-1840847
วุฒิการศึกษาวท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา
แผนกวิชาหมวดพลานามัย
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1602เพศวิถีศึกษา1-0-12
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน2-0-216
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-16
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  5  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1605 ---------›
มบจ.14,มบจ.13
‹--------- 30000-1608 ---------›
มฟก.14,มฟก.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1608 ---------›
มฟก.12,มฟก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1605 ---------›
มบข.11,สบจ.11
‹--------- 30000-1605 ---------›
มทบ.11
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชย.110
 
ชย.110
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.11,ชฟ.12
‹--------- 30000-1605 ---------›
มบจ.12,มบจ.11
‹--------- 30000-1605 ---------›
สพค.11
ชย.11,ชย.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1608 ---------›
มฟก.15,มฟก.16
‹--------- 30000-1605 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
‹--------- 30000-1605 ---------›
มทอ.11
‹--------- 30000-1605 ---------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)