คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.35
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
2102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
2102-2010อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
2102-2109ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 0-6-26
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2102-8501โครงการ 0-4-44
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom4พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  9-23-19 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-8501 ----------------------------›
 นายศุภวัฒน์ นามลัง
629 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 นายสุชาติ คงเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
512 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2102-2010 ----------------------------›
 นายสัตยา อุ่นแสง
‹--------- 2000-2005 ---------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
 
 นายณัฐวุฒิ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2006 ---------›
 นายวัขระ วิริยา
‹--------- 2102-2007 ---------›
 นายศุภวัฒน์ นามลัง
‹---------------------------------------------- 2102-2109 ----------------------------------------------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2102-2104 ---------›
 นายศุภวัฒน์ นามลัง
‹---------------------------- 2102-2104 ----------------------------›
 นายศุภวัฒน์ นามลัง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)