คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ธัญลักษณ์   วันทา
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-28
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-22
20102-2004วัดละเอียด1-2-23
20102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-24
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 21-3-24
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-48
2102-2007กรรมวิธีการผลิต2-0-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20102-2007 ---------›
ชก.(ทวิศึกษา)21
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
ชก.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.15
441 
‹---------------------------- 20102-2101 ----------------------------›
ชก.23,ชก.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20102-2102 ----------------------------›
ชก.24
‹--------- 20102-2102 ---------›
ชก.24
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชก (ทวิภาคี)21
 
สชก (ทวิภาคี)21
‹--------- 20102-2102 ---------›
ชก.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
720 
‹--------- 2102-2007 ---------›
ชก.33,ชก.34
‹--------- 20102-2003 ---------›
ชก.15
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชฟ.16
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
ชก.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)