คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจักรพันธ์   ศิริสมบัติ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-216
2102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-48
2102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-26
2102-8501โครงการ0-4-44
3102-8502โครงการ 10-2-22
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2102-8501 ----------------------------›
ชก.33
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชย.111
ชก.(ทวิศึกษา)31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชฟ.12
‹-------------------------------------------------------- 2102-2103 --------------------------------------------------------›
ชก.(ทวิศึกษา)31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชก.21
 
ชก.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 2102-2104 ---------›
ชก.33
‹---------------------------- 2102-2104 ----------------------------›
ชก.33
‹--------- 3102-8502 ---------›
สชก (ทวิภาคี)21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชก.15
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
ชก.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)