คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.12
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23
20111-2003ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
home-roomพบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  14-18-20 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20111-2003 ---------›
 นายสุวพิชญ์ โมรา
‹--------- 20102-2003 ---------›
 นายอำนาจ ทองแสน
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
 นายสัตยา อุ่นแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายNoe Nestor Inggao
433 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.กฤติยาภรณ์ เหมุทัย
 นายสุนันท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
720 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายณัฐวุฒิ โพธิชัย
627 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ์
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายวัชระ เบ้าเฮือง
 
 นายวัชระ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายปรีดี ศรีนาม
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายปรีดี ศรีนาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
624 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายปรีดี ศรีนาม
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)