คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายการุณ   ศิลชัย
ตำแหน่งครู โทร.098-6519301
วุฒิการศึกษาอส.บ.เครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษงานพัสดุและงานวัดผลประจำแผนก
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-328
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก1-6-37
2101-2105การขับรถยนต์1-3-24
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  42  ชั่วโมง  ปวช.  42  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 20101-2001 --------------------------------------------------------›
ชย.25
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
ชย.28
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.28
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
ชย.22
‹--------- 20101-2001 ---------›
ชย.22
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชย.23
 
ชย.23
ชย.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
ชย.24
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
ชย.24
‹---------------------------- 2101-2105 ----------------------------›
ชย.35
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2101 ----------------------------›
ชย.16
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
ชย.16
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)