คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.36
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2101-2110งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ 1-3-24
2101-8501โครงการ 0-4-44
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom4พบที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  11-26-22 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2008 ----------------------------›
 นายคมสันต์ คำทองทิพย์
‹---------------------------- 2101-2110 ----------------------------›
 นายทวี ไวสีแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 2101-2005 -------------------------------------›
 นายศักดิ์ชัย คำพิมพา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
637 
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
 นายยุรนันท์ พวงมาลา
522 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 2000-2005 ---------›
 นายแสงเทียน ทองนาค
 
 นายแสงเทียน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2101-2109 ----------------------------›
 นายสุธี กุลสุวรรณ์
 นายสุธี
‹---------------------------- 2101-2105 ----------------------------›
 นายสุธี กุลสุวรรณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
 น.ส.พรพิรุณ ไชยฮะนิจ
‹---------------------------- 2101-8501 ----------------------------›
 นายสิทธิ์ศักดา ใบยา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)