คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.24
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 0-2-12
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
20101-2003งานเครื่องล่างรถยนต์ 1-6-37
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37
20101-2103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  9-31-20 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2005 ----------------------------›
 นายศักดิ์ชัย คำพิมพา
‹------------------ 20101-2005 ------------------›
 นายศักดิ์ชัย คำพิมพา
335 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.จิราวดี สินเธาว์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2002 ----------------------------›
 นายปรินทพล กองศรีนนท์
‹------------------ 20101-2002 ------------------›
 นายปรินทพล กองศรีนนท์
 นายศักดิ์ชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2003 ----------------------------›
 นายทวี ไวสีแสง
‹--------- 20101-2003 ---------›
 นายทวี ไวสีแสง
‹--------- 20000-2004 ---------›
 นายปรินทพล กองศรีนนท์
 
 นายปรินทพล
 นายทวี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.สายทิพย์ ศิริคุปต์
‹--------- 20101-2107 ---------›
 นายสุธี กุลสุวรรณ์
522 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรชัย น้อยอุ่น
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2103 ----------------------------›
 นายภูธิต กิติเวียงชนก
436 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.ธัญญารักษ์ ชื่นบาน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)