คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายประเสริฐ   แสงเดือน
ตำแหน่งครู โทร.0892730457
วุฒิการศึกษาคอม.ไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์2-3-315
2105-8501โครงการ0-4-44
3105-2114การเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ2-2-34
3105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟส1-2-23
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
สออ.13
658 
สออ.13
658 
สออ.13
658 
สออ.13
658 
สออ.13
658 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
658 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
658 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
658 
3105-2114 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
สออ.12
658 
สออ.12
658 
สออ.12
658 
สออ.12
658 
สออ.12
สออ.11 สออ.11
 
สออ.11
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 
PLC ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
658 
สออ.11
658 
สออ.11
658 
สออ.11
658 
สออ.11
658 
สออ.11
658 
3105-2117 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
658 
3105-2117 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
658 
3105-2117 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สออ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
333 
2105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.31
333 
2105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.31
333 
2105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.31
333 
2105-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชอ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)