คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   723
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-22
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-22
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง2-0-22
20121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-22
30121-2113เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานโยธา2-0-22
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  10     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1002 ---------›
นายสุพร เจริญสุข
นายสมพาน
‹--------- 30121-2113 ---------›
นายสมพาน ชิงชัย
‹--------- 20001-1001 ---------›
นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอภิสิทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1002 ---------›
นายจตุพร นาคเสน
‹--------- 20001-1002 ---------›
นายจตุพร นาคเสน
‹--------- 3106-2006 ---------›
นายสรวิชญ บัวสี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20106-1006 ---------›
น.ส.นวินดาภา กองศรี
นายสมพาน
‹--------- 20121-1005 ---------›
นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
‹--------- 20121-2008 ---------›
นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)