คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   641
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-24
20128-2112พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย1-2-23
30128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์2-3-35
30128-2108งานบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-24
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-35
3128-2114ประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์0-4-24
 จำนวนชั่วโมง  34  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3128-2114 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
‹--------- 20128-2001 ---------›
นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
‹------------------------------------- 3128-2005 -------------------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30128-2108 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
‹--------- 30128-1001 ---------›
นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.เนตรนภา รัตนมงคล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2112 ------------------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
นายสมศักดิ์
‹--------- 20128-2112 ---------›
นายสมศักดิ์ คำมะมูล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)