คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   639
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30001-2002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม1-4-35
30108-0006กฏหมายอาคาร2-0-22
30108-0007การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
30108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-26
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
2108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-2-23
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-26
2108-8501โครงการ0-4-44
3108-2104การประมาณราคางานก่อสร้าง2-0-22
3108-2106การเขียนแบบก่อสร้าง 21-6-37
3108-9003การบริหารงานก่อสร้าง2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  47  ชั่วโมง  ปวช.  13  ชั่วโมง  ปวส.  34     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-2103 ----------------------------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
‹--------- 2108-2103 ---------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2108-2102 ---------›
น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
น.ส.วรัญญพัชร
‹---------------------------- 2108-8501 ----------------------------›
น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3108-9003 ---------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
‹--------- 3108-2104 ---------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹--------- 30108-0006 ---------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30108-2007 ---------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
นายวรพงศ์
‹---------------------------------------------- 30108-1001 ----------------------------------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2002 ----------------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹-------------------------------------------------------- 3108-2106 --------------------------------------------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)