คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   639
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
2108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-26
2108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น1-2-23
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-26
3001-2006คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม2-2-34
3108-1001การเขียนแบบก่อสร้าง 11-6-37
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-47
3108-2106การเขียนแบบก่อสร้าง 21-6-37
 จำนวนชั่วโมง  46  ชั่วโมง  ปวช.  23  ชั่วโมง  ปวส.  23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 3108-2004 --------------------------------------------------------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2108-2102 ------------------›
น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
นายวรพงศ์
‹---------------------------------------------- 3108-2106 ----------------------------------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-2103 ----------------------------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
‹--------- 2108-2103 ---------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2006 ----------------------------›
น.ส.วรัญญา พงษ์หนองโน
‹---------------------------------------------- 2108-2007 ----------------------------------------------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2108-2007 ----------------------------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
‹--------- 2108-2007 ---------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
‹------------------------------------- 3108-1001 -------------------------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)