คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   638
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20108-2110กฏหมายอาคาร2-0-22
20108-2111เทคนิคก่อสร้าง 12-0-22
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-22
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ6-0-36
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-47
3108-2005การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น2-0-22
3108-2007สภาวะแวดล้อม2-0-22
3108-2008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 12-0-22
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-22
3108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรม0-4-44
3108-9003การบริหารงานก่อสร้าง2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  47  ชั่วโมง  ปวช.  10  ชั่วโมง  ปวส.  37     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹------------------ 3108-2004 ------------------›
น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20108-2110 ---------›
น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3108-2005 ---------›
น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
‹--------- 3108-2008 ---------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹--------- 3108-2101 ---------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3108-9003 ---------›
นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
‹--------- 3108-2007 ---------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
‹--------- 20108-2111 ---------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3108-8502 ----------------------------›
น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
‹---------------------------- 3108-8502 ----------------------------›
น.ส.เกล้าเกศา กำพุทธ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)