คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   638
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20108-9002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน2-0-22
30101-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
30108-0002การเขียนแบบก่อสร้าง1-6-37
30108-0005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-22
30108-2005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
30108-2107ผังเมือง 2-0-22
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-22
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 22-0-22
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม2-0-22
3108-9001ผังเมือง2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  35     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-0301 ------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹------------------ 30108-0002 ------------------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30108-0005 ---------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹------------------ 3100-0301 ------------------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30108-2107 ---------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
‹--------- 30108-2005 ---------›
นายชยพล สีหานาม
‹--------- 3108-9001 ---------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3108-2102 ---------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹--------- 20108-9002 ---------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3108-2103 ---------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
‹--------- 2108-2118 ---------›
น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)