คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   638
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
20108-2110กฏหมายอาคาร2-0-22
20108-2111เทคนิคก่อสร้าง 12-0-22
30001-2002คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม1-4-35
30108-2006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น2-0-22
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-22
2108-8501โครงการ0-4-44
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 41-6-47
3108-2007สภาวะแวดล้อม2-0-22
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-22
3108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรม0-4-44
3108-9002การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก2-0-22
 จำนวนชั่วโมง  52  ชั่วโมง  ปวช.  19  ชั่วโมง  ปวส.  33     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3108-8502 ----------------------------›
นายชยพล สีหานาม
‹--------- 3108-2007 ---------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3108-8502 ----------------------------›
นายชยพล สีหานาม
‹--------- 2108-2118 ---------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
‹------------------ 20108-2010 ------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30108-2006 ---------›
นายชยพล สีหานาม
‹--------- 2108-8501 ---------›
น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
น.ส.วรัญญพัชร น.ส.วรัญญพัชร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3108-9002 ---------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
นายวรพงศ์
‹--------- 20108-2111 ---------›
นายวรพงศ์ รอบรู้
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20108-2110 ---------›
น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
‹-------------------------------------------------------- 3108-2004 --------------------------------------------------------›
นายชยพล สีหานาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)