คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   542
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น1-2-23
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น1-4-35
20901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่2-0-22
30900-0001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-4-35
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์1-4-35
2901-8501โครงการ0-4-44
3901-2105การสร้างและการจัดการเว็บไซด์1-4-35
3901-2107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP1-4-35
3905-2007ปฏิบัติการสร้างคอมพิวเตอร์เกมแอนิเมชัน0-6-36
3905-2207การออกแบบมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  33     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2107 ----------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
นางรุ่งนภา
‹---------------------------- 3905-2007 ----------------------------›
นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3905-2207 ----------------------------›
น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
‹------------------------------------- 30900-0001 -------------------------------------›
นายกวิน จิตศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2105 ----------------------------›
นายวิชัย แก้วอุดร
‹--------- 20901-2005 ---------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-1002 ----------------------------›
นายกวิน จิตศักดิ์
นายกวิน
‹---------------------------- 3901-2107 ----------------------------›
นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20901-2007 ---------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
‹--------- 3905-2007 ---------›
นายสาโรจน์ เพ็งบุญ
นายสิทธิศักดิ์
‹------------------ 20901-1004 ------------------›
นายสิทธิศักดิ์ อะถานา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)