คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   535
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20901-2001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-23
20901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่2-0-22
20901-9205ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น1-2-23
30900-0007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
30901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม1-4-35
3901-2108การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต1-4-35
3901-2115การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือ1-4-35
 จำนวนชั่วโมง  34  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  28     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-2001 ----------------------------›
นายสรัล เจริญบุญ
นายสรัล นายสรัล
‹------------------ 3901-2108 ------------------›
นายสรัล เจริญบุญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30901-2001 ----------------------------›
นายสรัล เจริญบุญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศักรินทร์
‹--------- 20901-2007 ---------›
นายศักรินทร์ พัฒนวนิชชากร
‹--------- 3901-2108 ---------›
นายสรัล เจริญบุญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2108 ----------------------------›
นายสรัล เจริญบุญ
‹------------------ 30900-0007 ------------------›
น.ส.อุสาห์ ทัศไนยเมธากุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3901-2115 ----------------------------›
นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
นายศักดิ์สิทธิ์
‹------------------ 20901-2001 ------------------›
น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)