คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   522
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-12
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 20-2-12
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์0-2-12
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
 จำนวนชั่วโมง  59  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  53     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1207 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 3000-1207 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1205 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 3000-1205 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
น.ส.ธมลวรรณ น.ส.ธมลวรรณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1207 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
น.ส.ธมลวรรณ น.ส.ธมลวรรณ
‹--------- 3000-1205 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1204 ---------›
น.ส.Mary Damaulao
‹--------- 3000-1207 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 3000-1207 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
น.ส.ธมลวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ธมลวรรณ
‹--------- 3000-1205 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 3000-1207 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
‹--------- 3000-1205 ---------›
น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)