คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   431
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 13-0-33
 จำนวนชั่วโมง  41  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  39     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1404 ---------›
น.ส.กอบกุล จงกลนี
น.ส.กอบกุล น.ส.กอบกุล
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
น.ส.กอบกุล จงกลนี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1404 ---------›
น.ส.กอบกุล จงกลนี
‹--------- 30000-1404 ---------›
น.ส.กอบกุล จงกลนี
‹--------- 20000-1401 ---------›
น.ส.กอบกุล จงกลนี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1404 ---------›
น.ส.กอบกุล จงกลนี
‹--------- 30000-1404 ---------›
น.ส.กอบกุล จงกลนี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.กอบกุล
‹------------------ 30000-1403 ------------------›
น.ส.กอบกุล จงกลนี
น.ส.กอบกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1404 ---------›
น.ส.กอบกุล จงกลนี
น.ส.กอบกุล น.ส.กอบกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)