คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   335
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-12
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-34
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
 จำนวนชั่วโมง  54  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  50     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1206 ---------›
น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
‹--------- 30000-1201 ---------›
น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
น.ส.สรรเพชุดา
‹--------- 20000-1201 ---------›
น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1201 ---------›
น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
‹--------- 3000-1207 ---------›
น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
‹--------- 3000-1206 ---------›
น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1206 ---------›
น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
น.ส.สรรเพชุดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1201 ---------›
น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
น.ส.สรรเพชุดา น.ส.สรรเพชุดา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30000-1201 ---------›
น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
น.ส.สรรเพชุดา
‹--------- 3000-1206 ---------›
น.ส.สรรเพชุดา พรหมเมตตา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)