คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสรวิชญ   บัวสี
ตำแหน่งครู โทร.0854554633
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-24
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-24
30106-0003พื้นฐานงานสำรวจ1-4-35
30121-0002วัสดุก่อสร้าง3-0-33
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ2-3-35
30121-2102เทคนิคงานโยธา3-0-33
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-22
3121-2003การประมาณราคางานโยธา2-2-38
3121-2108ชลศาสตร์2-2-34
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹------------------ 30121-0002 ------------------›
มชธ.12,มชธ.11
722 
‹---------------------------- 20121-2002 ----------------------------›
ชธ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
ชธ.15
721 
‹------------------------------------- 30106-0003 -------------------------------------›
มชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2003 ----------------------------›
มชธ.21
723 
‹--------- 3106-2006 ---------›
สชส.22,สชส.21
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชธ.32,ชธ.31
 
ชธ.32,ชธ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2108 ----------------------------›
มชธ.21
727 
‹---------------------------- 3121-2003 ----------------------------›
มชธ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹------------------ 30121-2102 ------------------›
สชธ.12,สชธ.11
722 
‹------------------------------------- 30121-0006 -------------------------------------›
มชธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)