คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายภาณุวัฒน์   ศิลาคะจิ
ตำแหน่งครู Tel.083-3492907
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-34
3128-0006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 11-4-35
3128-2106งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์พกพา1-4-35
3128-2109เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์2-3-35
3128-2112การสร้างและการพัฒนาหุ่นยนต์1-4-310
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹---------------------------- 2128-2006 ----------------------------›
ชค23
649 
สทค21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹---------------------------- 3128-2109 ----------------------------›
สทค11
643 
‹------------------ 3128-0006 ------------------›
มทค11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹---------------------------- 3128-2112 ----------------------------›
สทค21
649 
สทค21
‹--------- 3000-2002 ---------›
มทค11
 
มทค11
649 
สทค11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹---------------------------- 3128-2004 ----------------------------›
สทค21
649 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชส.11
 
 
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹---------------------------- 3128-2112 ----------------------------›
มทค21
649 
มทค21
649 
‹------------------------------------- 3128-2106 -------------------------------------›
มทค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)