คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายรัชพล   สินเทศ
ตำแหน่งครู Tel.086-8613651
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) , ค.อ.ม.ไฟฟ้า
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-320
3128-8001ฝึกงาน0-4-44
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
มทค11
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มฟก.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชย.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชย.23
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชค32
 
ชค32
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สฟก.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มฟก.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3128-8001 ----------------------------›
สทค21
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)