ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

ระเบียบของห้องสมุด

มีข้อกำหนด  ดังนี้

เวลาทำการ

- วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 07.00 - 18.00 น.

 

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด

  1. เวลาให้บริการยืม-คืน เวลาทำการ 08.00-16.00 น.
  2. นักเรียน-นักศึกษา เเจ้งความประสงค์ขอยืมทรัพยากรสารนิเทศจากเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
  3. หนังสือที่ยืมได้  ได้เเก่ หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเเละเยาวชน
  4. หนังสือที่ไม่สามารถยืมได้  ได้เเก่ วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์
  5. การยืมหนังสือ ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม เเละต้องเป็นหนังสือไม่ซ้ำกัน ยืมได้นาน 7 วัน
  6. ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง ยืมได้ ครั้งละ 5 เล่ม หนึ่งภาคเรียน
  7. วารสาร/หนังสือพิมพ์ ยืมได้เฉพาะฉบับล่วงเวลาเพื่อนำไปถ่ายเอกสาร ครั้งละ2 ฉ.
  8. สื่อมัลติมีเดีย  และแผ่นซีดี  ยืมได้ครั้งละ 1 เรื่องนาน 2 วัน
  9. หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสาร ต้องติดต่อบรรณารักษ์ ยืมได้ครั้งละ 1เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ