คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มสท11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายวิชัย แก้วอุดร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3900-0010งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 0-6-36
3900-0005การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ 1-4-35
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 4-4-38
3901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1-4-35
3901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  11-28-21 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹---------------------------- 3901-2005 ----------------------------›
 นายปรัชญา มัฆนาโส
530 
‹------------------------------------- 3900-0005 -------------------------------------›
 นายนที ปัชชาเขียว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
530 
‹---------------------------- 3900-0010 ----------------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
530 
‹--------- 3900-0010 ---------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยสังวาลย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายกวิน จิตศักดิ์
542 
 นายปรัชญา
‹--------- 3000-2002 ---------›
 น.ส.ลลิตา นนท์ตรี
 
 น.ส.ลลิตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
541 
‹---------------------------- 3901-2002 ----------------------------›
 นายวิชัย แก้วอุดร
541 
 นายวิชัย
625 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางนิภาพรรณ พิศอ่อน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
543 
‹---------------------------- 3901-2003 ----------------------------›
 นางรุ่งนภา อัศวภูมิ
543 
 นางรุ่งนภา
625 
 นางนิภาพรรณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)