คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบจ15
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
ที่ปรึกษา นายพินิจ บุญกว้าง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1408สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3214-2005คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 3-0-33
3214-2006การจัดการการขนส่ง 3-0-33
3214-2007หลักการนำเข้าและส่งออก 3-0-33
3214-2102การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจีสติกส์ 3-0-33
3214-2103การขนส่งในงานโลจีสติกส์ 3-0-33
3200-0003การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-33
3200-0008เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร 2-3-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01
 รวม  31-7-33 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3214-2103 ------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
434 
‹------------------ 3000-1408 ------------------›
 นางเยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3214-2102 ------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
 น.ส.อชิรญา
‹--------- 3214-2007 ---------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
‹------------------ 3200-1001 ------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹--------- 3000-1207 ---------›
 นางอิสราภา พิลาไชย
432 
‹--------- 3000-1607 ---------›
 นายกฤษฎา เชิดพานิช
‹--------- 3214-2006 ---------›
 นายพิสรรค์ แก้วมโน
‹--------- 3000-2002 ---------›
 นายพินิจ บุญกว้าง
 
 นายพินิจ
 นายพิสรรค์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3200-0003 ------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
 นางบุษราภรณ์
‹---------------------------- 3200-0008 ----------------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
 นางอิสราภา
‹------------------ 3214-2005 ------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
413 
‹--------- 3000-1604 ---------›
 นายทองดี มะปะทัง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)