คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
?.6
ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มบจ11
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
สาขางาน การจัดการโลจิสติกส์
ที่ปรึกษาน.ส.อชิรญา ทองแสน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3214-2004หลักการจัดซื้อ 3-0-33
3214-2101การจัดการโลจีสติกส์เชิงธุรกิจ 3-0-33
3214-9002ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจีสติกส์ 3-0-33
3214-9004การบริหารการผลิต 3-0-33
3200-0011คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-34
 รวม  19-4-21 23
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3214-9004 ----------------------------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹--------- 3214-9004 ---------›
 นายวิรัตน์ นิลนามะ
‹------------------ 3214-2101 ------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
 น.ส.อชิรญา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
‹------------------ 3214-2004 ------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3214-2004 ------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
 น.ส.วสุรัตน์
‹--------- 3214-2101 ---------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
‹------------------ 3214-9002 ------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3200-0011 ------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
 นายทิชาชัย
‹------------------ 3001-2001 ------------------›
 นายทิชาชัย แสงทะมาตย์
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
 นางบุษราภรณ์ แสนจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3200-0011 ----------------------------›
 น.ส.อชิรญา ทองแสน
‹------------------ 3214-9002 ------------------›
 น.ส.วสุรัตน์ ผูกพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)